ליקויי בנייה

 

ליקויי בנייה הינם עובדה מוגמרת שהינה מנת חלקם של רוכשי דירות רבים.

 

המחוקק לקח בחשבון כי בבניית נכס עלולים להיגרם ליקויים, שלא נעשו בכוונת מכוון, בנכס.

לפיכך, רבים מרוכשי הדירות מקבלים את החזקה בנכס שרכשו ולאחר קבלת החזקה בדירתם נחשפים לליקויים שונים, לעיתים משמעותיים מאוד אשר עלולים להביא לירידת ערך הדירות ואף ברכוש המשותף.

 

עניין זה הוסדר בחוק המכר (דירות) תשל"ג-1973 (להלן: "חוק המכר") אשר מגדיר את תקופות האחריות של הקבלן לחלקי ורכיבי הדירה.

 

סעיף 4 לחוק המכר קובע כי מהי אי התאמה, קרי, כי המוכר לא קיים את חובותיו כלפי הקונה או קונה המשנה אם התקיים אחד מאלה:

 

 

הדירה או כל דבר שבה (להלן - הדירה) שונים מן האמור במפרט, בתקן רשמי או בתקנות הבניה;

 

תוך תקופת הבדק התגלתה אי-התאמה בדירה, זולת אם הוכיח המוכר שאי-ההתאמה נגרמה בשל מעשה או מחדל של הקונה או קונה המשנה;

 

תוך תקופת האחריות התגלתה בדירה אי-התאמה והקונה או קונה המשנה הוכיח שמקורה בתכנון, בעבודה או בחומרים;

 

בתוך תקופה של 20 שנים שתחילתה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה בידי המוכר (להלן – תקופת הבדק לאי-התאמה יסודית), התגלתה אי-התאמה יסודית, זולת אם הוכיח המוכר שאי-ההתאמה היסודית נגרמה בשל מעשה או מחדל של הקונה או קונה המשנה;

  

התגלתה אי-התאמה יסודית, אף לאחר תקופת הבדק לאי-התאמה יסודית, והקונה הוכיח שמקורה בתכנון, בעבודה או בחומרים;

 

 המוכר לא מסר לקונה הוראות תחזוקה ושימוש.

    

 

"תקופת בדק"

 

מוגדרת אף היא בחוק והיא תקופה הקבועה בתוספת לחוק, שתחילתה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה וכדלקמן:

 

צנרת - שנתיים;

 

חדירת רטיבות, מכונות, מנועים ודודים קילוף חיפויים בחדרי מדרגות, שקיעת מרצפות בקומת קרקע, שקיעת מרצפות בחניות, במדרכות, בשבילים בשטח הבניין - שלוש שנים;  

 

סדקים עוברים בקירות ובתקרות - חמש שנים;

 

קילופים בחיפויים חיצוניים - שבע שנים; 

 

כל אי-התאמה אחרת, שאינה אי-התאמה יסודית – שנה אחת.

 

 

 "תקופת אחריות"

 

מוגדרת כתקופה של שלוש שנים שתחילתה בתום תקופת הבדק.

 

אם נמצא ליקויי בנייה על פי הוראות החוק, על הקונה לתת למוכר הזדמנות נאותה לתקנם, ועל המוכר לתקנם תוך זמן סביר.

 

היה והמוכר לא יתקן את אי ההתאמה כנדרש, פתוחה בפני הקונה הדרך לפנות לבית המשפט לחייב באמצעותה את המוכר לבצע את התיקונים או לשלם את עלות תיקונם בצירוף ההוצאות המשפטיות שנדרשו לצורך ההליך.

 

המידע המשפטי המוגש נערך ע"י עו"ד אלי מור ומהווה מידע כללי בלבד. השימוש במידע אינו מהווה תחליף לקבלת חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי. מור ושות' - משרד עו"ד ונוטריון ו/או מי מטעמם אינם אחראים בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה לתוצאות הנובעות משימוש הקוראים במידע המשפטי הניתן באתר האינטרנט  

 

מור ושות' - משרד עו"ד ונוטריון  טל' 03-6959990

לקביעת פגישה: 03-6959990

תחומי עיסוק המשרד