חוק הנוטריונים, תשל"ו-1976*

 

ס"ח תשל"ח מס' 887 מיום 10.3.1978 עמ' 92 (ה"ח 1317)

החלפת סעיף 1

הנוסח הקודם:

1. רשיון נוטריון יינתן מאת ועדת רשיונות של שבעה: בראש ועדת הרשיונות יעמוד היועץ המשפטי לממשלה; שר המשפטים ימנה את יתר חברי הועדה, מהם שניים על פי הצעת לשכת עורכי הדין, שני חברים נוספים לפחות יהיו נציגי ציבור, וחבר אחד לפחות יהיה נוטריון.

 

 

 

 

 

ס"ח תשל"ט מס' 943 מיום 10.8.1979 עמ' 148 (ה"ח 1398)

החלפת פסקה 2(א)(2)(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) הגיע לישראל כעולה, עסק במקצוע של עורך דין 10 שנים לפחות, מהן שנתיים לפחות בישראל, והגיש בקשתו לרשיון תוך חמש שנים מהיום שבו עלה;

 

מיום 15.1.2002

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ב מס' 1823 מיום 15.1.2002 עמ' 87 (ה"ח 2982)

(א) מי שנתקיימו בו כל אלה כשיר להיות נוטריון:

(1) הוא אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל; לענין זה, "תושב קבע בישראל" – מי שהוא בעל רישיון לישיבת קבע בישראל לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952;

 

 

מיום 1.11.2002 עד יום 31.10.2003

הוראת שעה תשס"ב-2002

ס"ח תשס"ב מס' 1858 מיום 17.7.2002 עמ' 482 (ה"ח 3107)

(א) מי שנתקיימו בו כל אלה כשיר להיות נוטריון:

(1) הוא אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל; לענין זה, "תושב קבע בישראל" – מי שהוא בעל רישיון לישיבת קבע בישראל לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952;

(2) הוא חבר לשכת עורכי הדין ונתמלאה בו אחת מאלה:

(א) עסק במקצוע של עורך דין בישראל 15 שנים לפחות עסק במקצוע של עורך דין 14 שנים לפחות, מתוכן שבע שנים וחצי לפחות בישראל;

 

מיום 1.7.2003

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ב מס' 1858 מיום 17.7.2002 עמ' 482 (ה"ח 3107)

הוספת סעיף קטן 2(ג)

 

מיום 1.11.2003 עד יום 31.10.2005

הוראת שעה תשס"ב-2002

ס"ח תשס"ב מס' 1858 מיום 17.7.2002 עמ' 482 (ה"ח 3107)

(א) מי שנתקיימו בו כל אלה כשיר להיות נוטריון:

(1) הוא אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל; לענין זה, "תושב קבע בישראל" – מי שהוא בעל רישיון לישיבת קבע בישראל לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952;

(2) הוא חבר לשכת עורכי הדין ונתמלאה בו אחת מאלה:

(א) עסק במקצוע של עורך דין 14 שנים לפחות, מתוכן שבע שנים וחצי לפחות בישראל עסק במקצוע של עורך דין 12 שנים לפחות, מתוכן שש שנים וחצי לפחות בישראל;

 

מיום 1.11.2005

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ב מס' 1858 מיום 17.7.2002 עמ' 482 (ה"ח 3107)

(א) מי שנתקיימו בו כל אלה כשיר להיות נוטריון:

(1) הוא אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל; לענין זה, "תושב קבע בישראל" – מי שהוא בעל רישיון לישיבת קבע בישראל לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952;

(2) הוא חבר לשכת עורכי הדין ונתמלאה בו אחת מאלה:

(א) עסק במקצוע של עורך דין 12 שנים לפחות, מתוכן שש שנים וחצי לפחות בישראל עסק במקצוע של עורך דין 10 שנים לפחות, מתוכן חמש וחצי שנים לפחות בישראל;

(ב) הגיע לגיל 65 ועסק במקצוע של עורך דין בישראל 10 שנים לפחות;

 

 

 

 

 

ס"ח תשנ"ד מס' 1440 מיום 21.11.1993 עמ' 24 (ה"ח 2194)

6. (א) נוטריון ישלם בחודש תשרי של כל שנה אגרה שנתית לאותה שנה כפי שנקבע בתקנות; לא שילם בחודש תשרי, יחוייב בכפל האגרה שנקבעה.

(א) בעל רשיון נוטריון ישלם, לא יאוחר מ-31 בינואר של כל שנה, אגרה שנתית ששיעורה נקבע בתקנות; לא שולמה האגרה כאמור, יווספו לה תוספות אלה:

(1) שולמה האגרה בתקופה שבין 1 בפברואר ובין 31 במרס – 10%;

(2) שולמה האגרה בתקופה שבין 1 באפריל ובין 30 בספטמבר – 50%;

(3) שולמה האגרה אחרי 30 בספטמבר – 100%;

(4) שולמה האגרה אחרי אותה שנה פלונית תישא, בנוסף לתשלום כפל האגרה כאמור בפסקה (3), גם הפרשי הצמדה על סכום האגרה שנקבע, לפי מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מן המדד שפורסם בחודש דצמבר שקדם למועד תשלום האגרה של אותה השנה עד המדד שפורסם לאחרונה לפני תשלומה בפועל.

(א1) לא שילם בעל רשיון נוטריון את האגרה בעד שנה פלונית עד תום חודש מרס של השנה שלאחריה, לא יהיה רשאי לשמש נוטריון כל עוד לא שילם את האגרה באותה השנה, כאמור בסעיף קטן (א)(4).

(ב) נוטריון שלא שילם אגרה שנתית לחמש שנים, יפקע תקפו של רשיונו.

(ג) שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות שיעור שונה של אגרה שנתית לבעל רשיון נוטריון שהוא בגיל שבעים שנה או יותר.

ס"ח תשנ"ה מס' 1506 מיום 24.2.1995 עמ' 136 (ה"ח 2245)

הוספת פסקה 7(11)

 

 

 

 

 

ס"ח תשל"ח מס' 887 מיום 10.3.1978 עמ' 92 (ה"ח 1317)

20. (א) יפוי-כוח כללי ויפוי-כח לביצוע עסקאות במקרקעין הטעונות רישום במרשם המקרקעין, לא יהיו בני-תוקף אלא אם ערך אותם נוטריון או אימת את החתימות שעליהם, כאמור בחוק זה ובתקנות על פיו; הוראה זו אינה גורעת מסעיף 91 לחוק הלשכה.

(ב) סעיף זה אינו חל על יפוי-כוח שניתן בחוץ לארץ לפי דיני המקום שבו ניתן.

ס"ח תש"ס מס' 1738 מיום 28.5.2000 עמ' 183 (ה"ח 2725)

החלפת סעיף 23

הנוסח הקודם:

איסור פרסומת

23. נוטריון לא יעשה לעצמו פרסומת לעיסוקו במקצוע של נוטריון; המקרים והצורות שבהם הוא רשאי, או חייב לציין את שמו ואת מקצועו, וכן הדרכים שבהם מותר לו להביא את קיום משרדו לידיעת הציבור, יפורטו בתקנות.

 

 

 

 

 

ס"ח תשל"ז מס' 829 מיום 4.11.1976 עמ' 4

פרק ד' ו': ניהול ושמירת מסמכים

 

 

 

 

 

ס"ח תש"ם מס' 968 מיום 13.4.1980 עמ' 111 (ה"ח 1393)

40. לבית הדין יהיו בנוסף לאמור בסעיף 39 גם הסמכויות האמורות בסעיף 69 לחוק הלשכה, אלא שלענין זה יבוא הסכום של 5,000 לירות במקום הסכום הנקוב בסעיף 69(4); כן יחולו סעיפים 73 ו-74 לחוק הלשכה.

 

 

 

 

 

ס"ח תשס"ח מס' 2160 מיום 3.7.2008 עמ' 601 (ה"ח 388)

(ג) על פסק הדין של בית הדין המשמעתי הארצי לפי סעיף זה רשאים הנוטריון והיועץ המשפטי לממשלה או נציגו לערער לפני בית המשפט העליון בית המשפט המחוזי בירושלים תוך שלושים יום מיום שהודע להם פסק הדין של בית הדין הארצי.

(ד) פסק דין לא יבוצע אלא אם עברה תקופת הערעור, ואם הוגש ערעור - עד שהוחלט בו ואין ערעור עוד.

 

 

 

 

 

ס"ח תשס"ח מס' 2160 מיום 3.7.2008 עמ' 601 (ה"ח 388)

ביטול סעיף קטן 42(ד)

הנוסח הקודם:

(ד) התלה בית הדין תקפו של רשיון נוטריון שהושעה או ביטל אותו, תימשך ההשעיה עד לביצוע של פסק הדין או עד לביטולו בערעור.

ס"ח תשמ"ט מס' 1274 מיום 13.4.1989 עמ' 47 (ה"ח 1909)

45. (א) חתימתו של נוטריון, בתוקף תפקידו לפי חוק זה והתקנות על פיו, על גבי מסמך הנועד לשימוש מחוץ לישראל, תאומת, על פי בקשת מעונין, בידי עובד המדינה כשיר להיות חבר לשכת עורכי הדין, שמינה לכך שר המשפטים בידי רשם בית-משפט שלום או עובד מדינה שמונו לכך בידי שר המשפטים.

(ב) לא תאומת חתימתו של נוטריון עד שיוכח שנתמלאו תנאים הבאים להבטיח את קיומו של כל חיקוק בדבר משלוח המסמך הנוטריוני לחוץ לארץ.

ס"ח תשל"ח מס' 887 מיום 10.3.1978 עמ' 92 (ה"ח 1317)

הוספת סעיף 50א

 

מיום 1.7.2003

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ב מס' 1858 מיום 17.7.2002 עמ' 482 (ה"ח 3107)

(א) נציגים דיפלומטיים ונציגים קונסולריים של ישראל כמשמעותם בסעיף 29 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, מוסמכים להשתמש בחוץ-לארץ בסמכויות נוטריון, ודין פעולה שנעשתה בידי נציג כאמור מכוח סמכויות אלה כדין פעולה של נוטריון. נציג כאמור לא ישתמש בסמכויות נוטריון, אלא לאחר שישתתף בהשתלמות קצרה, במתכונת שיקבע המנהל הכללי של משרד החוץ, או מי שהוא הסמיך לכך, בהתייעצות עם ועדת הרישיונות.

 

 

 

 

 

ס"ח תשל"ז מס' 830 מיום 25.11.1976 עמ' 8

(ג) מי שהיה נוטריון למסמכים יוצאי חוץ בתכוף לפני תחילתו של חוק זה, ינהג בעתקים בהעתקים של אישורים נוטריוניים שעליו לשמרם אותה שעה, כאילו חוק זה לא נתקבל.

 

 

 

 

 

www.mor-lawyers.co.il 

מור ושות' - משרד עו"ד ונוטריון  טל' 03-6959990

 

 

 

 

 

לקביעת פגישה: 03-6959990

תחומי עיסוק המשרד